Behandelinformatie

Voor de individuele behandelingen staat gemiddeld een half uur. De intake en het onderzoek nemen de eerste keer vaak meer tijd in beslag. Wij vragen je om voor de intake een geldig id-bewijs en, indien je deze hebt, de verwijzing van de arts mee te nemen. Neem tijdens de behandelingen een badlaken mee i.v.m. de hygiëne. De behandelingen vinden veelal in ondergoed plaats. Houdt hier rekening mee. Wij streven er naar altijd zorgvuldig en op tijd te werken. Desondanks kan het voorkomen dat de behandeling voor je iets uitloopt. Wij vragen hiervoor je begrip.

Afspraken wijzigen/ afzeggen
Indien je onverhoopt verhinderd bent, dan dient de gemaakte afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. In geval van ziekte vragen wij je de afspraak uiterlijk om 8u dezelfde ochtend af te zeggen. Dit kan telefonisch op 06-19531302 of via de mail (info@oefentherapieapeldoorn.nl). Indien de telefoon niet wordt beantwoord, spreek dan de voicemail in. Wij proberen je dan zo spoedig mogelijk terug te bellen. Indien een afspraak niet op tijd is afgezegd, kan het tarief “niet nagekomen afspraak/ verzuimtarief” in rekening worden gebracht.

Vergoeding
In de meeste gevallen worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit betekent dat over de behandelingen geen eigen risico betaald hoeft te worden. Hoeveel behandelingen je precies vergoed krijgt, is afhankelijk van de hoogte van het aanvullende pakket. Voor het exacte aantal adviseren wij om de polis na te kijken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de afgesloten ziektekostenverzekering en voor de dekking van de oefentherapie behandelingen. Tevens dien je zelf bij te houden of er een overschrijding plaatsvindt van het aantal behandelingen oefentherapie die je vergoed krijgt van je ziektekostenverzekering. Let hierbij op dat fysiotherapie vaak uit hetzelfde aanvullende pakket vergoed wordt en dat deze behandelingen dus meetellen in het totaal aantal vergoedingen.

Indien de zorgverzekeraar de behandelingen niet vergoed of je bent over uw maximum aantal vergoedingen heen, dan hanteren wij de volgende tarieven:

Tarievenlijst Oefentherapie Cesar 2021

Intake en onderzoek na verwijzing €47,50
Screening en intake en onderzoek €50,00
Behandeling bekkenoefentherapie €45,00
Tarief “niet nagekomen afspraak”/ verzuimtarief Bekkenoefentherapie €32,50
Toeslag behandeling aan huis €15,00

Indien je fysiek niet in staat bent om naar de praktijk te komen, dan is het mogelijk om door ons aan huis behandeld te worden. De oefentherapeut zal in overleg bepalen of je hiervoor in aanmerking komt. Indien de behandeling bij je thuis plaatsvindt, zal er bovenop de behandeling een toeslag van €15,00 gerekend worden.

Elke ziektekostenverzekering hanteert eigen tarieven. Deze kunnen afwijken van bovenstaande tarieven.
Indien de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt, kan het voorkomen dat wij je vragen om na afloop van de behandeling direct af te rekenen.

Voor  2021 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Kwaliteit
Onze praktijk staat voor kwaliteit. Al onze therapeuten zijn lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Privacyverklaring
Al onze therapeuten hebben een beroepsgeheim. Wij werken in onze praktijk volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat je persoonlijke gegevens beschermd zijn. Voor meer informatie verwijzen wij naar de praktijkmap in de wachtruimte of zie de privacyverklaring op deze website.

Klachtenregeling
Indien je onverhoopt om welke reden dan ook niet tevreden bent over (de behandeling van) de oefentherapeute, dan verzoeken wij je om dit met de betreffende therapeute te bespreken en samen tot een oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk is of onvoldoende opheldering geeft, dan wijzen wij je op onze Klachtenregeling. In de praktijkmap in de wachtruimte vind je hierover meer informatie.

“Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over je zorgverlener gewijzigd. Als je een klacht hebt over de geleverde zorg door je zorgverlener kan je terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits de zorgverlener daarbij is aangesloten.
De zorgverlener heeft je geïnformeerd via de site van haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat je kan doen als je ontevreden bent over de geleverde zorg. Als je zorgverlener is aangesloten bij de Klachten-en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure. De eerste stap voor jou is een gesprek aangaan met je zorgverlener. Het is goed mogelijk dat zij niet beseft dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kan je gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten-en geschillenregeling Paramedici, bied je, mits je zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Kom je er niet uit of heb je nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.”

Voor vragen of meer informatie:
e: info@klachtenloketparamedici.nl
t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

Betalingsvoorwaarden
Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere (groeps)behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck.
2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar/Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt in 2021 32,50 per behandeling. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied. In geval van ziekte dient de behandeling de betreffende dag voor 8 uur ’s morgens te zijn afgezegd.
3. Betaling dient voor vervaldatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Bij overschrijding de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft.
5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
6. Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 3 genoemde termijn niet.
7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck van beslissende aard.
8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Nivel zorgregistraties Eerste Lijn
Onze praktijk doet mee aan de Landelijke Database oefentherapie. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn genereert landelijk representatieve cijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland. We presenteren cijfers over aandoeningen, zoals griep en corona, en over zorgverlening in de eerste lijn, zoals die door huisartsen en diëtisten.
Kijk voor meer informatie op de website van Nivel of lees de Folder Nivel Zorgregistratie.